Kategórie
Bočné menu
Zavrieť

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

pre nákup prostredníctvom obchodného systému www.rozvadzace-revizie.sk
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi predávajúcim,ktorý je prevádzkovateľom obchodného systému www.rozvadzace-revizie.sk a zákazníkmi.Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné,pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s kupujúcim uvedené inak.


Definícia pojmov:
Predávajúci: Emil Vavrík, Pod hájom 1082/37-28, Dubnica nad Váhom 018 41,IČO:37659855,DIČ/IČ DPH:SK1022062965,Živnostenský list vydaný dňa 01.03.2002 pod sp.č.Žo-2002/00844/00002 JAN reg.č.194/2002
Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba,ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim,kupujúca tovar-produkty,ktoré sa nachádzajú v ponuke obchodného systému www.rozvadzace-revizie.sk.
Objednávka:
Kupujúci objednáva výrobky a služby prostredníctvom obchodného systému www.rozvadzace-revizie.sk.Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho.Každá objednávka musí obsahovať:meno kupujúceho,kontaktnú osobu,poštovú a fakturačnú adresu,telefónne číslo,e-mailový kontakt, IČO,DIČ/IČ DPH,objednávací kód tovaru,presný popis tovaru,počet kusov,dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady,spôsob prevzatia tovaru a prípadne aj dobu platnosti objednávky.Predávajúci vybavuje objednávky v poradí v akom prichádzajú.Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke.
Nesplnenie si záväzkov vyplívajúcich z objednávky najneskôr do 30 dní od vystavenia objednávky sa považuje za porušenie týchto obchodných podmienok.Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom).Bežná dodacia lehota je od 3 do 14 dní od objednania tovaru.Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite prípadne do 30 dní od dňa vystavenia objednávky,upozorní na to telefonicky alebo písomne (e-mailom) kupujúceho a dohodne ďalší postup.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade,že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované.Objednávku je možné stornovať prostredníctvom obchodného systému www.rozvadzace-revizie.sk,
telefonicky alebo písomnou formou.Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom).
Kupujúci má právo do 24 hodín od vystavenia objednávky podať predávajúcemu návrh na zmenu objednávky, a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované.Ak tak kupujúci neurobí v stanovenej lehote je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú.Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade,že výrobca prestane daný produkt vyrábať alebo uvedie na trh nová typy produktov.Predávjúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.
Kupujúci si môže tovar objednať priamo on-line na stránke www.rozvadzace-revizie.sk, v pravej strane hlavného menu (oranžová lišta) je tlačítko s názvom internetový obchod. Pokiaľ z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, kupujúci môže zaslať objednávku ako e-mail na adresu info@rozvadzace-revizie.sk v ktorej uvedie: kód tovaru, presný názov tovaru, počet objednaných kusov, presnú adresu, telefónne číslo a e-mail. Ak má kupujúci záujem, môže objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolať na kontaktné telefónne číslo na ktorom predávajúci odpovie na všetky otázky, ktoré sa týkajú predávaných produktov.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie povinne označených údajov v objednávkovom formulári.Po zaslaní objednávky kupujúcemu automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky. 
Povinnosti predávajúceho:
Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
1.Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za podmienok , ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2.Tovar ktorý vyhovuje STN normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
Elektromerové rozvádzače , rozvádzače sú odosielané s platnou sprievodnou dokumentáciou ktorá obsahuje:
a)Protokol o kusovej skúške rozvádzača podľa STN EN 61439-3
b Vyhlásenie o zhode podľa zákona č,264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých predpisov
c)Návod na prepravu, skladovanie, montáž, obsluhu a údržbu rozvádzača 
3.Tovar ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Nezodpovedáme za:
1.Oneskorené dodanie zavinené Slovenskou poštou.
2.Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávnou adresou príjímateľa.
3.Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora 
v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok.
4.Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám (napríklad veľkosťou, materiálom...).
Povinnosti kupujúceho: 
1.Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto oznámiť bezodkladne predávajúcemu.
2.Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a zmysle platobných podmienok platných v deň objednania tovaru. V prípade opakovaného neprevzatia zásielky na dobierku si predávajúci vyhradzuje právo požiadať zákazníka o uhradenie sumy za objednávku vopred (pred doručením) a to prevodom na účet predávajúceho.
Platobné podmienky a spôsob platby:
Kupujúci vykonáva platbu v EUR, niektorým z nasledovných spôsobov:
Pred prevzatím tovaru:
Osobný odber.
Prevodom/vkladom na účet predávajúceho na základe vystavenej preddavkovej faktúry predávajúcim.
Podmienkou uznania platby pred prevzatím tovaru je, že platba bude preukazateľne pripísaná na bankový účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku. 
Pri prevzatí tovaru:
Dobierka max.do 1 000 €.
Kupujúci vykonáva platbu na základe preddavkovej faktúry alebo faktúry vystavenej predávajúcim.Doba splatnosti faktúry je 14 dní.
Ceny:
Ceny uvedené na stránkach www.rozvadzacerevizie.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného web internetového systému.

Cena formou priameho predaja môže byť iná.

Elektromerové rozvádzače zasielame prepravnou spoločnosťou SDS zdarma.

Na ostatný drobný tovar do 100 € účtujeme prepravné v hodnote 5 €.

Prepravná spoločnosť nám spravidla doručuje tovar na druhý deň od odoslania zásielky.

Súčasťou ceny nie sú prepravné náklady ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu, resp. v objednávke. Cena tovaru je účtovaná podľa platného cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez ukončenia jeho platnosti.
Odber a dodávka tovaru: 
Odber tovaru sa uskutočňuje spôsobom dohodnutým v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky na základe priloženej faktúry. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady sú zahrnuté v cene tovaru.  Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad. Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu kupujúceho bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho.Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo tovaru ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.  
Záruka a vrátenie tovaru:
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži ako dodací a záručný list. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č.40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov- Občianský zákonník) je stanovená na 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.  Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry predávajúcemu.Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru bez udania dôvodu, ale len za predpokladu, že tovar ktorý nakúpil vráti nepoužitý a čistý. Ak tieto podmienky nebudú splnené zákazník nemôže od zmluvy bez udania dôvodu odstúpiť. V prípade,že zákazník vráti tovar a požaduje vrátenie peňazí bude mu vrátená iba suma, ktorú zaplatil za tovar. Cena za poštovné mu vrátená nebude, nakoľko bola vynaložená na odoslanie jeho zásielky.Pri uplatnení záruky kontaktuje kupujúci predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vadám došlo bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku alebo nesprávnym skladovaním. 
Ochrana osobných údajov:
Bezpečnosť poskytnutých informácii je pre predávajúceho prvoradá a preto všetky dáta poskytnuté kupujúcim budú použité výlučne na účely uskutočneného predaja produktov. Informácie o komunikácii medzi Emil Vavrík a druhou stranou nebudú nikdy poskytnuté tretej strane, ani využívané na iné účely ako na tie, pre ktoré boli poskytnuté. Používaním tohoto internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácii o jeho osobe a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Ak by došlo k nelegálnemu narušeniu systému predávajúceho, prípadne k úniku dát bez pričinenia predávajúceho,bude o tom všetkých klientov včas informovať.Použitie zabezpečovacích nástrojov však obmedzuje vzniku takejto situácie.
Záverečné ustanovenia a ďalšie ustanovenia: 
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné následné alebo nepriame straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo ako nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplívajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.634/1992 Z.z. v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianského zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.